ALGEMENE VOORWAARDEN GENIET VAN ZIJN 2024

 

DEFINITIES
Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan één van de georganiseerde evenementen.

Geniet van Zijn (i.e. Cato Tideman) is de uitvoerder.

Diensten: Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten en producten, zoals coaching – één op één - en andere vormen van begeleiding en advisering, ademwerk, lichaamswerk en traumaverwerking. Daarnaast gelden deze Algemene Voorwaarden voor Workshops en groepen, in de meest ruime zin van het woord.
Kosten: De prijs van een sessie of workshop, door de Deelnemer aan Geniet van Zijn te voldoen, welke gepaard gaan met het inschrijven en/of het volgen van een bepaald evenement.
Schade: alle claims, schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voortvloeien uit de opdracht.


DE OVEREENKOMST
● De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd tijdens een coachingssessie of (dag)retraite .
● Op het moment dat de Deelnemer zich heeft aangemeld, gaat de Deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
● De Deelnemer gaat hiermee dan ook akkoord met de kosten voor desbetreffende evenement.
De Deelnemer dient uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding het eerste deel van de kosten te voldoen. Het tweede deel dient uiterlijk drie weken voor het desbetreffende evenement betaald te zijn. Bij niet tijdig ontvangst van betaling heeft Geniet van Zijn het recht om de reservering te annuleren.
● Inschrijving van de Deelnemer is pas definitief als aanbetaling of geheel bedrag van evenement is ontvangen.
● Binnen twee weken voor datum evenement betaald Geniet van Zijn geen deelnamekosten terug.
● Geniet van Zijn heeft het recht om personen te weigeren zonder redenen daarvoor uit te sluiten.
● De Deelnemer is verplicht om lichamelijke klachten tijdig aan te geven voordat het evenement van start gaat. Mochten er twijfels zijn over de toestand van de Deelnemer, dan raadt de Uitvoerder hen aan contact op te nemen met uw (behandelend) (huis) arts en/of fysiotherapeut en/of verloskundige.
● Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en geeft ook geen recht op een vervanging.

 

AANSPRAKELIJKHEID
● Geniet van Zijn is verantwoordelijk voor een goed en geordend verloop van sessies of workshops.
● Geniet van Zijn is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer op locatie, noch voor lichamelijk letsel voor, tijdens of na de sessies of workshops, inclusief alle activiteiten tijdens en vervoer naar en van sessies of workshops. Deelnemer neemt deel aan sessies of workshops van Geniet van Zijn op eigen risico en zal ten aanzien van Geniet van Zijn geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.
● De Deelnemer verklaart hierbij af te zien van claims tegen Geniet van Zijn voor elke blessure en/of schade die zou kunnen worden opgelopen tijdens een evenement.
● Klachten over de evenementen dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt en kunnen gemaild worden naar: info@genietvanzijn.nl. Reactie binnen 14 werkdagen.

BETALING

 • Betaling dient na een sessie voldaan te worden en uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Hartleiders aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 • Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen.
 • Bij niet tijdige betaling wordt een betalingsherinnering gestuurd en kunnen wettelijke rente en administratiekosten in rekening gebracht worden. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra
  gemaakte kosten zullen dan aan jou worden doorberekend.
 • Mogelijkheid tot betaling in twee termijnen in traject. Hiervoor worden € 60 administratiekosten in rekening gebracht.

 

ANNULEREN

Wanneer de deelnemer wegens omstandigheden (ziekte, persoonlijke omstandigheden e.d.) niet aanwezig kan zijn op de evenementen van Geniet van Zijn gelden de volgende voorwaarden:

 • 1 maand voor datum sessie: terugbetaling van 100% van deelnamekosten;
 • Twee weken voor datum sessie: terugbetaling 50% van deelnamekosten;
 • 7 dagen voor datum sessie: terugbetaling 25% van deelnamekosten;
 • Daarna is er geen terugbetaling meer mogelijk. Wel is het mogelijk om je geboekte plaats te geven aan een andere deelnemer indien dit 24 uur voorafgaand aan een evenement van Geniet van Zijn is. 

 

 • Geniet van Zijn heeft het recht om het evenement te annuleren. Redenen hiervoor kunnen zijn: te weinig deelnemers, ziekte van de docent, weersomstandigheden. De Deelnemer heeft dan het recht om de deelnamekosten terug te ontvangen van Geniet van Zijn. De Deelnemer heeft geen recht op compensatie of schadevergoeding.

 

INCASSOKOSTEN
● Wanneer cliënt in gebreke gesteld is door Geniet van Zijn, is Geniet van Zijn gerechtigd incassering van de vordering op cliënt over te dragen aan een door Geniet van Zijn uitgekozen incassobureau.
● Wanneer cliënt handelde in uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Geniet van Zijn aanspraak op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom en met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaalde factuur.

 

TUSSENTIJDSE BEËINDIGING TRAJECT | financiële verplichtingen

 • Bij tussentijdse beëindiging van een traject door de cliënt vindt geen restitutie van het geld plaats. Indien in twee termijnen wordt betaald en men tijdens de eerste termijn het traject wilt beëindigen, wordt alsnog de openstaande termijn in rekening gebracht.
 • De niet gevolgde (maar wel betaalde) sessies na het moment van stoppen mogen binnen twee jaar alsnog worden gevolgd.
 • In geval van ernstige ziekte kan alleen ontheffing worden verleend voor een deel van de sessie, indien de cliënt een duidelijk omschreven doktersverklaring kan overleggen.


PRIVACY
● Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
● De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, en niet doorgegeven aan derde partijen.
● De contactgegevens van de Deelnemer (zoals naam, e-mail, leeftijd, adres, telefoonnummer, dieet ) zijn alleen voor Geniet van Zijn.

GEHEIMHOUDING:

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Als Geniet van Zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Geniet van Zijn zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is niet Geniet van Zijn gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.


HUISREGELS
● Alcohol en drugs is niet toegestaan op de evenementen van Geniet van Zijn.
● Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij zorgvuldig omgaan met spullen van Geniet van Zijn en de locatie. Eventuele schade wordt op de deelnemer verhaald.

 

Jouw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend coach, naast gegevens als; naam, adres en woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, ook gegevens over jouw gezondheid, gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, de aard van je klacht en de voortgang van de behandeling vast leg in een document. Ik hou géén persoonlijk dossier van je bij, maar een document waar gegevens van meerdere cliënten zijn genoteerd.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling of coaching noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw coach heb ik als enige toegang tot de gegevens die ik van je bewaar


Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens die ik van je bewaar kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie of coaching is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor eventuele waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Deze gegevens die ik van je genoteerd heb, blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Overig:

 • Door het aangaan van een overeenkomst, coaching- begeleidingstraject, deelname aan een workshop, groep of cursus met Geniet van Zijn, wordt aan Geniet van Zijn toestemming verleend voor geautomatiseerde, digitale, danwel schriftelijke bewerking van de uit overeenkomst, coaching/ therapie- begeleidingstraject, deelname aan een workshop, groep of cursus verkregen persoonsgegevens. Geniet van Zijn zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor eigen activiteiten.
 • Geniet van Zijn heeft het recht om foto/ videomateriaal van workshops, groepen of cursussen, waar deelnemer zichtbaar en herkenbaar op staat, te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden of plaatsing op haar website, tenzij deelnemer hier nadrukkelijk
  géén toestemming voor geeft.
 • Geniet van Zijn heeft het recht om recensies van deelnemers over coaching begeleidingstrajecten, workshops, groepen of cursussen waar deelnemer/ cliënt aan deelgenomen heeft, anoniem of met vermelding van uitsluitend de voornaam of
  initialen, te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden of plaatsing op haar website, tenzij deelnemer hier nadrukkelijk géén toestemming voor geeft.
 • Geniet van Zijn zal bij door cliënt of deelnemer gegeven recensies, cliënt of deelnemer er op wijzen dat recensies gebruikt kunnen worden voor publiciteitsdoeleinden of plaatsing op haar website. Cliënt / deelnemer heeft op dat moment het recht, hier géén toestemming voor te verlenen.